Bạn có tin không, ở Việt Nam người ta lập tức đưa vào bếp